از طریق این پنجره می توانید مطلب مورد نظر را پخش کنید و از طریق تبهای بالای صفحه مرورگر اینترنت خود میتوانید بدون قطع شدن مطلب به صفحات دیگر مراجعه کنید