عیسی زنده است و زندگی می بخشد

اینجا خانه امن بشارت دهنده های پیام مسیح است. کتابخانه بزرگ مسیحی . انجمن ها و تالارهای گفتگو در مورد مسیحیت. اخبار مسیحیت از ایران و جهان . بزرگترین آرشیو صوتی آموزشهای اساتید بزرگ و سایتهای مسیحی

خدای مهربان ما بشارت دهنده های خبر خوش را بشارت حیات جاودانی داده است. باشد که ما هم با گسترش این پیام حیات جاودانی یابیم.