سوالات مهم

آیا کسی که نجات یافته، برای همیشه نجات یافته است؟

آیا وقتی کسی نجات پیدا میکند، برای همیشه نجات یافته است؟ بله! وقتی مردم عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرند، میان آنان و خداوند رابطه ای برقرار می شود که خود تضمین کنندۀ نجات همیشگی و جاودانه آنهاست. به بیانی روشن تر، نجات چیزی بیش از خواندن یک دعا و یا گرفتن یک تصمیم است؛ در واقع نجات، کار پرقدرت خداوند است که به وسیله آن یک گناهکار را از گناه پاک می کند، احیا می کند و توسط روح القدس به او زندگی نو می بخشد (یوحنا فصل 3 آیه 3؛ تیطوس فصل 3 آیه 5). زمانیکه نجات اتفاق می افتد، خداوند یک قلب تاز به گناه کار نجات یافته می بخشد و یک روح جدید در وجود او قرار می دهد (حزقیال فصل 36 آیه 26). روح القدس باعث می شود تا فرد نجات یافته با اطاعت و پیروی از کتاب مقدس زندگی کند (حزقیال فصل 36 آیه های 26 تا 27؛ یعقوب فصل 2 آیه 26). قسمت های زیادی از کتاب مقدس به ما می گوید که “نجات” تضمین شده است:

الف) رومیان فصل 8 آیه 30 می گوید: “پس هنگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فراخواند؛ و چون به حضور او آمدیم، ما را «بی‌گناه» بحساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد”. این آیه به ما می گوید از همان لحظه ای که خداوند ما را انتخاب نمود، مثل این بود که در حضور او در آسمان جلال یافتیم. هیچ چیزی نمیتواند، حتی یک روز، ایمان دار را از جلال یافتن باز دارد چرا که خداوند آن را در آسمان مقرر کرده است. وقتی شخصی نجات پیدا می کند، از آنجایی که در آسمان جلال یافته است، نجات او نیز تضمین شده است.

ب) پولس در رومیان فصل 8 آیه های 33 تا 34 دو سوال بسیار اساسی می پرسد: “اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز! چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی می‌تواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه! چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام، در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت می‌کند.؟” چه کسی می تواند، برگزیدگان خدا را محکوم کند و با گزینش خدا مخالفت نماید؟ هیچ کس! چرا که، مسیح مدافع ماست. چه کسی ما را محکوم میکند؟ هیچ کس! چون عیسی مسیح یعنی همان کسی برای ما جان خود را فدا کرد، می تواند ما را محکوم کند. نجات دهنده ما، هم قاضی و هم مدافع ما می باشد.

پ) مسیحیان زمانی دوباره متولد می شوند که ایمان آورند (یوحنا فصل 3 آیه 3 ؛ تیطوس فصل 3 آیه 5). اگر شخص مسیحی نجات خود را از دست بدهد، بدین معنی است که او هرگز دوباره متولد نشده است. در کلام خدا هیچ موردی وجود ندارد که بگوید و یا اشاره کند که ممکن است نجات کسی از او گرفته شود.

ج) روح القدس درون ایمانداران ساکن است (یوحنا فصل 14 آیه 17 ؛ رومیان فصل 8 آیه 9) و همۀ ایمانداران را در بدن مسیح تعمید می دهد (اول قرنتیان فصل 12 آیه 13). اگر قرار باشد که ایمانداری نجات خود را از دست بدهد باید از بدن مسیح جدا باشد.

چ) یوحنا فصل 3 آیه 15 می گوید کسی که به مسیح ایمان آورد “حیات جاودان” خواهد یافت. اگر شما امروز به مسیح ایمان آورید و حیات جاودان یابید ولی فردا آنرا از دست بدهید، دیگر لفظ ” جاودان” هیچ معنایی ندارد. بنابراین اگر نجات خود را از دست دهید تمام وعده های حیات جاودانی در کلام، اشتباه هستند.

ح) من فکر می کنم بهترین گواه قطعی را خود کلام خدا مطرح می کند: “زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانۀ خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد.” (رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39). بیاد داشته باشید که همان خدایی که شما را نجات داده است، شما را حفظ نیز خواهد نمود. وقتی نجات می یابیم برای همیشه نجات یافته ایم. نجات ما، قطعا تا به ابد تضمین شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا